Jauns projekts “Ogres novada NVO sadarbības tīkla veidošana"

2024. gada janvārī Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība uzsākusi projektu “Ogres novada NVO sadarbības tīkla veidošana”, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekts ilgs desmit mēnešus, noslēdzoties 31. oktobrī. Tā galvenais mērķis ir demokrātisko vērtību un sociālās atbildības stiprināšana. 

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1. jūlijā, palielinoties novada robežām, pieaudzis novada teritorijā esošo biedrību un nodibinājumu skaits, katra ar savu daudzveidīgu darbošanās un tīklošanās tradīciju. Biedrību un nodibinājumu reģistrā Ogres novadā uzskaitītas 884, bet Ogres novada pašvadības mājaslapā minētas 46 biedrības un nodibinājumi. Ar anketēšanas palīdzību, kā arī sazinoties ar novada biedrībām, izzinot to darbībības jomu, mērķa grupas, statusu, kā arī nākotnes redzējumu, projektā izveidosim publiski pieejamu datubāzi un vizuālu kartējumu par Ogres novada biedrībām un nodibinājumiem. Šāda datubāze par NVO aktivitātēm novadā būs vērtīgs resurss novada iedzīvotājiem, kuri vēlas aktīvi iesaistīties novada procesos, atrodot sev piemērotu interešu grupu vai meklējot sadarbības partnerus mērķu īstenošanai. Sākot ar februāri, katru mēnesi nāksim klajā ar publikāciju par aktīvāko NVO darbību, lai tās kļūtu redzamākas un atpazīstamākas. Datubāzes publiskošana un paveiktā darba rezultātu prezentācija paredzēta 2024. gada maijā, reizē arī pulcinot novada NVO dalībniekus, veidojot iespēju gūt savstarpēju pieredzes apmaiņu, konsultāciju un sadarbības tīklu.

Projekta  mērķi:

  • izpētīt Ogres novada aktīvo nevalstisko organizāciju reālo situāciju;
  • izveidot publiski pieejamu datubāzi ar aktīvo NVO kontaktiem un vizuālu kartējumu par darbības jomām, mērķa grupām un teritorijām;
  • izveidot nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu Ogres novadā ar regulāru informācijas apmaiņu;
  • definēt kopīgus stratēģiskus mērķus;
  • identificēt atsevišķo organizāciju sadarbības sinerģijas;
  • caur sadarbību, resursu apvienošanu, informācijas un pieredzes apmaiņu stiprināt atsevišķo organizāciju veiktspēju;
  • rosināt regulāru dialogu konsultāciju formā ar pašvaldības pārstāvjiem.
Publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par šīs publikācijas saturu atbild Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība. Projekta Nr. 2024.LV/NVOF/MIC/030/17

Informēti iedzīvotāji labākai pašvaldību pārvaldībai

2023. gada jūnijā Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība saņēma Vācijas vēstniecības finansējumu projektam “Informēti iedzīvotāji labākai pašvaldību pārvaldībai”. Tā ietvaros esam izstrādājuši informatīvu kampaņu izglītojošu video rullīšu formā par dažādiem ar pašvaldību darbu saistītiem jautājumiem.

Projekta ievaros esam strādājuši ar dažādām iedzīvotāju fokusgrupām, esam veikuši aptaujas un noskaidrojuši iedzīvotāju zināšanu un informētības līmeni par šo specifisko tēmu loku. Rezultātā uz sadzirdētā pamata esam izveidojuši skaidrojošu video rullīšu sēriju "Pašvaldības ABC" par pašvaldības jautājumiem un iedzīvotāju iesaistes formām. Aicinām šo video sēriju skatīt mūsu tīmekļa vietnes "Video" sadaļā!

Integritātes pakti – sabiedrības iesaiste publiskā finansējuma izlietojuma uzraudzībā

Aktualitāte

Latvijā viena gada publisko iepirkumu apjoms ir aptuveni 3,3 miljardi eiro – trešā daļa no valsts budžeta. Tieši pašvaldību rīcībā ir ievērojami līdzekļi, ko tās izlieto publiskajos iepirkumos. Šī iemesla dēļ ir svarīgi apzināties ar publiskajiem iepirkumiem saistītos riskus.

Atklāta, atbildīga uzraudzība,īstenojot līdzekļu izlietošanu var kļūt par vienu no risinājumiem, kas ļautu Latvijai mazināt sociālo un ekonomisko nevienlīdzību, kā arī uzlabot uzticēšanos valsts un pašvaldību iestādēm – arī valsts pārvaldei kopumā. Informācijas publicēšana un atklātība ir būtiski elementi, domājot par to, kā novērst korupcijas riskus un sekmēt iedzīvotāju iesaisti gan korupcijas risku vērtēšanā, gan publisko tēriņu uzraudzībā.

Viena no metodēm, lai nodrošinātu sabiedrības interešu uzraudzību un ievērošanu attiecībā uz ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu, ir Transparency International un tās nodaļas Latvijā – Delnas izstrādātais un praksē pārbaudītais instruments – integritātes pakts.

Integritātes pakts ir mehānisms, kas ļauj vienai publiskai iestādei vai šādu iestāžu grupai sadarboties ar nevalstisko organizāciju un pilsonisko sabiedrību, lai panāktu, ka pārvaldes institūcijass un pretendenti ievēro tiesību aktos noteiktos interešu konfliktu novēršanas ierobežojumus, mazina korupcijas riskus un sekmē sabiedrības uzticību attiecīgajam publiskā iepirkuma projektam. Sadarbojoties integritātes pakta ietvarā, iesaistītās puses apņemas atturēties no korumpētas rīcības, kā arī visā procesā sekmē atklātību un pārskatāmību.

Latvijā integritātes paktu kā metodes ieviešana ir paredzēta “Administratīvās kapacitātes ceļa kartē, ES Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai periodā 2021-2027” (Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola, 2022). Kā viena no stratēģiskajām prioritātēm šajā ceļa kartē ir noteikta iestāžu veiktspējas jeb kapacitātes stiprināšana un, lai to nodrošinātu, kā vienas no plānotajām darbībām ir integritātes paktu standartu izstrāde valsts pārvaldei ar mērķi – sabiedrības līdzdalība caurspīdīgā un tiesiskā ES fondu projektu ieviešanas uzraudzībā. Lai pilnvērtīgi šo mērķi sasniegtu, ir nepieciešams arī otras puses – nevalstisko organizāciju, pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes veidošana un stiprināšanai, lai, kad publiskais sektors ir gatavs ieviest integritātes paktus, arī nevalstiskais sektors būtu gatavs iesaistīties un pildīt svarīgo uzdevumu – uzraudzīt publiskos iepirkumus un investīcijas, izmantojot integritātes paktus.

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros iesaistītās organizācijas veiks integritātes paktu pilotprojektus Liepājas pilsētas un Ogres novada pašvaldībās. Balstoties praktiskajā pieredzē, tiks organizēti informatīvie un izglītojošie pasākumi nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību domēm visā Latvijā, tiks izstrādāta rokasgrāmata un citi materiāli par integritātes paktiem un godprātīgiem publiskajiem iepirkumiem un to uzraudzīšanu. Tiks informēti privātā sektora pārstāvji, plašāka sabiedrība un mediji par sabiedrības iespējām iesaistīties publisko līdzekļu izlietojuma uzraudzīšanā un tā ieguvumiem. Projekts tiks īstenots Rīgā, Liepājā, Ogrē. Materiāli un dažādi pasākumi būs pieejami tiešsaistē.

Projekta rezultātā tiks celta mediju, pretkorupcijas atbalstītāju un plašākas sabiedrības informētība par iespējām uzraudzīt publisko līdzekļu izlietojumu. Projekta īstenotāji un to sadarbības partneri apgūs integritātes paktu instrumentu un gūs pieredzi, kā īstenot publiskā finansējuma izlietojuma uzraudzību. Tiks apkopoti ieteikumi un informācija, kā Latvijā nevalstiskajām organizācijām īstenot sabiedrības interešu uzraudzību ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumā, rezultātā izstrādājot materiālus un rokasgrāmatu integritātes paktu veikšanai. Valsts pārvalde saņems rekomendācijas, ieteikumus, kā sekmīgi izstrādāt un ieviest integritātes paktus.


Plašāku informāciju par projektu skatīt šeit – biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” tīmekļa vietnē.


Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējumu. Par projekta aktivitāšu saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.